Download
   https://drive.google.com/file/d/19Z-lKKYgzy2QJewHidPDLGVXlZlOUi9T/view?usp=sharing

Hướng dẫn sử dụng 

   Giải nén , và chạy file index.html
   Và di chuyển giữa các phòng

Giao diện game