Download
   https://drive.google.com/file/d/1zkMWmRXQ30wgVq59Vbs-yhOsFMpCw4M_/view?usp=sharing

Hướng dẫn sử dụng 

   Giải nén , và chạy file index.html
   Và thể hiện kĩ năng võ thuật

Giao diện game