Tính toán : Cộng trừ nhân chia

=

Tính logic (true false) - Kiểm tra tuổi

=
Nội dung bài tập 
1. Thiết kế file HTML có giao diện như trên 

2. + Nhập số vào 2 ô textbox
    + Chọn select là phép toán +, -, x, :
    + Nhấn button kết quả 
    + Label show ra : kết quả phép tính 

3. + Nhập số tuổi vào 2 ô textbox
    + Chọn select là Xem phim (Cả hai trên 8 tuổi) , Lái xe (Một người trên 18 tuổi), Game show (Hai người khác tuổi nhau)
    + Nhấn button "Kết quả" 
    + Label show ra : được phép tham gia sự kiện hay không