Trang chủ > Javascript cơ bản

Lý thuyết

Mục đích

Học sinh hiểu về khái niệm if statement và cách sử dụng nó trong các vấn đề thực tế.

Tổng quan

Các lệnh lựa chọn có 3 biến thể:

Lệnh if 

Lệnh if...else 

Lệnh if...else if-...-else 

Lệnh IF 

Câu lệnh if đơn giản cho phép thực thi một câu lệnh nhất định hoặc một khối điều kiện, chỉ khi kết quả của biểu thức đánh giá được thỏa mãn:

if (condition) {
	// Do something
}

Ví dụ

if(true) console.log("true");  //1: true
if(false) console.log("false"); //2:

int x = 1, y = 5;
if(x > y) console.log("x > y"); //3:
if(x < y) console.log("x < y"); //4: x < y

if((x + 5) > y) {			   //5: x + 5 > y
 console.log("x + 5 > y");  
 x = y;
}

if(x == y){ 					//6: x == y
 console.log("x == y");    
}
Trường hợp 1 in "true". Trường hợp 2 và 3 không in ra gì cả. Trường hợp 4 in x<y. Trường hợp 5 in x+5>y. Chúng ta đã sử dụng dấu ngoặc nhọn để tạo một khối lệnh bởi chúng ta muốn hiển thị x=y được thực thi chỉ khi mà biểu thức đánh giá là đúng. Trường hợp 6 in x==y. Chúng ta có thể không sử dụng ngọặc nhọn trong trường hợp này bởi vì chỉ có duy nhất một câu lẹnh cần thực thi. Điều này có 2 lý do như sau:
 • Để chứng minh rằng dấu ngoặc nhọn cũng có thể được sử dụng với một câu lệnh, do đó tạo thành một khối lệnh chỉ gồm một câu lệnh.
 • Đó một cách thực hành tốt, nói chung, để có ngoặc nhọn sau if; điều này giúp cho việc đọc tôt hơn và giúp tránh những lỗi gây bực bội: bạn thêm một câu lệnh khác sau if, và nó sẽ được thực thi chỉ khi biểu thức trả về true:
if(x > y) console.log("x > y"); 
 x = y;

Nhưng, câu lệnh x = y trong đoạn code này được thực thi vô điều kiện. Nếu bạn nghĩ rằng một lỗi như vậy không xảy ra một cách thường xuyên, bạn sẽ phải ngạc nhiên. 

Một bài học tốt là luôn luôn sử dụng dấu ngoặc nhọn {} với câu lệnh if.

Như chúng ta đã đề cập, bên trong câu lệnh điều kiện có thể bao gồm một câu lệnh điều kiện khác để tạo ra một logic chặt chẽ hơn cho luồng điều khiển:

if(x > y){
 console.log("x > y");
 if(x == 3){
  console.log("x == 3");
 }
 if(y == 3){
  console.log("y == 3");
  console.log("x == " + x);
 }
}

Nó có thể chứa (lồng nhau) để thỏa mãn yêu cầu về mặt logic.


Bài tập

Cho 1 số tự nhiên n. Viết chương trình kiểm tra là số lẽ hay chẵn.

 • Nếu number là số chẵn , In ra "Even number" và "Done".
 • Ngoài ra, in "Done" ra màn hình.
 • Ví dụ:

  • Cho n = 10, kết quả nên in ra như sau:

   Even number Done
  • Cho n = 151, Kết quả nên in ra là "Done"
 • Đầu vào:  n

 • Đầu ra: Nếu n là số chẵn, In ra màn hình "Even number" và "Done". Ngoài ra in "Done" ra màn hình