Download

https://drive.google.com/file/d/10JnZug6RzJm-UJ91fCXpAvhAixLL1075/view?usp=sharing

Hướng dẫn sử dụng 

   Giải nén , và chạy file index.html
   Nhấn vào các link liên kết để mở những trang tinh năng

Giao diện game