Đề bài:

Một dãy các hình lục giác được tạo thành từ các que diêm như hình vẽ. Nếu người ta đã dùng 2023 que diêm thì có bao nhiêu hình lục giác được tạo thành?