PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 8

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN HÓA HỌC 8

NĂM HỌC 2018-2019

TT

Tuần

Tiết

Bài học

HỌC KÌ I

1

1

1

Bài 1. Mở đầu môn Hóa học

CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ- PHÂN TỬ

2

1

2

Bài 2. Chất (tiết 1)

3

2

3

Bài 2. Chất (tiết 2)

4

2

4

Bài 3. Bài thực hành 1

5

3

5

Bài 4. Nguyên tử

6

3

6

Bài 5. Nguyên tố hóa học (tiết 1)

7

4

7

Bài 5. Nguyên tố hóa học (tiết 2)

8

4

8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tử (tiết 1)

9

5

9

Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tử (tiết 2)

10

5

10

Bài 7. Bài thực hành 2 + Kiểm tra 15 phút (Các bài: 4, 5, 6)

11

6

11

Bài 8. Bài luyện tập 1

12

6

12

Bài 9. Công thức hóa học

13

7

13

Bài 10. Hóa trị (tiết 1)

14

7

14

Bài 10. Hóa trị (tiết 2)

15

8

15

Bài 11. Bài luyện tập 2

16

8

16

Bài tập hóa học

17

9

17

Kiểm tra 1 tiết lần 1 – Học kì I

CHƯƠNG 2. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

18

9

18

Bài 12. Sự biến đổi chất

19

10

19

Bài 13. Phản ứng hóa học (tiết 1)

20

10

20

Bài 13. Phản ứng học học (tiết 2)

21

11

21

Bài 14. Bài thực hành 3

22

11

22

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

23

12

23

Bài 16. Phương trình hóa học (tiết 1)

24

12

24

Bài 16. Phương trình hóa học (tiết 2)

25

13

25

Bài 17. Bài luyện tập 3 + Kiểm tra 15 phút (Các bài 12, 13, 15)

26

13

26

Kiểm tra 1 tiết lần 2 – Học kì I

CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

27

14

27

Bài 18. Mol

28

14

28

Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

29

15

29

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

30

15

30

Bài 21. Tính theo công thức hóa học (tiết 1)

31

16

31

Bài 21. Tính theo công thức hóa học (tiết 2)

32

16

32

Kiểm tra 1 tiết lần 3 – Học kì I

33

17

33

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học (tiết 1) + Kiểm tra 15 phút (Các bài 16, 19, 21)

34

17

34

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học (tiết 2)

35

18

35

Kiểm tra 1 tiết lần 4 – Học kì I

36

18

36

Bài 23. Bài luyện tập 4

37

19

37

Kiểm tra học kì I

38

19

38

Sửa và trả bài kiểm tra học kì

HỌC KÌ II

CHƯƠNG 4. OXI – KHÔNG KHÍ

39

20

39

Bài 24. Tính chất của oxi (tiết 1)

40

20

40

Bài 24. Tính chất của oxi (tiết 2)

41

21

41

Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

42

21

42

Bài 26. Oxit

43

22

43

Bài 27. Điều chế kí oxi – Phản ứng phân hủy

44

22

44

Bài 28. Không khí – Sự cháy (tiết 1)

45

23

45

Bài 28. Không khí – Sự cháy (tiết 2)

46

23

46

Bài 29. Bài luyện tập 5 + Kiểm tra 15 phút (Các bài 25, 26, 27)

47

24

47

Bài 30. Bài thực hành 4

CHƯƠNG 5. HIĐRO – NƯỚC

48

24

48

Bài 31. Tính chất – Ứng dụng của hiđro (tiết 1)

49

25

49

Bài 31. Tính chất – Ứng dụng của hiđro (tiết 2)

50

25

50

Bài 32. Phản ứng oxi hóa – khử

51

26

51

Bài tập hóa học

52

26

52

Kiểm tra 1 tiết lần 1 – Học kì II

53

27

53

Bài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế

54

27

54

Bài 34. Bài luyện tập 6

55

28

55

Bài 35. Bài thực hành 5

56

28

56

Bài 36. Nước (tiết 1)

57

29

57

Bài 36. Nước (tiết 2)

58

29

58

Bài 37. Axit – Bazơ – Muối (tiết 1)

59

30

59

Bài 37. Axit – Bazơ – Muối (tiết 2)

60

30

60

Kiểm tra 1 tiết lần 2 – Học kì II

61

31

61

Bài 38. Bài luyện tập 7

62

31

62

Bài 39. Bài thực hành 6

CHƯƠNG 6. DUNG DỊCH

63

32

63

Bài 40. Dung dịch

64

32

64

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

65

33

65

Kiểm tra 1 tiết lần 3 – Học kì II

66

33

66

Bài 42. Nồng độ dung dịch (tiết 1)

67

34

67

Bài 42. Nồng độ dung dịch (tiết 2)

68

34

68

Bài 43. Pha chế dung dịch (tiết 1)

69

35

69

Bài 43. Pha chế dung dịch (tiết 2)

70

35

70

Bài 44. Bài luyện tập 8

71

36

71

Kiểm tra 1 tiết lần 4 – Học kì II

72

36

72

Bài 45. Bài thực hành 7

73

37

73

Kiểm tra học kì II

74

37

74

Sửa và trả bài kiểm tra học kì