Phân phối chương trình môn Vật lý lớp 8

PHÒNG GD&ĐT………..

TRƯỜNG TH - THCS……..

KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ

MÔN: VẬT LÝ 8

Năm 2020-2021

Cả năm (35 tiết)

35 tuần x 1 tiết = 35tiết

Học kỳ I (18 tiết)

18 tuần x 1 tiết = 18 tiết

Học kỳ II (17 tiết)

17 tuần x 1 tiết = 17 tiết

TUẦN

TIẾT

PHẦN (CHƯƠNG), NỘI DUNG (TÊN BÀI)

NỘI DUNG GIẢM TẢI

GHI CHÚ

HỌC KỲ I

Chương I: CƠ HỌC

Chủ đề 1: Chuyển động – vận tốc

1

1

Bài 1: Chuyển động cơ học.

2

2

Bài 2: Vận tốc.

Các yêu cầu C4, C5, C6, C7, C8 Tự học có hướng dẫn.

Tích hợp

3

3

Bài 3: Chuyển động đều - Chuyển động không đều.

Mục III. Vận dụng

Tự học có hướng dẫn.

Chủ đề 2: Lực – Quán tính

4

4

Bài 4: Biểu diến lực.

5

5

Bài 5: Sự cân bằng lực – Quán tính

Thí nghiệm mục 2b Không làm thí nghiệm. Chỉ cung cấp số

liệu cho bảng 5.1 để phân tích.

6

6

Bài 6: Lực ma sát.

7

7

Ôn tập.

8

8

Kiểm tra 1 tiết

Chủ đề 3: Áp suất

9

9

Bài 7: Áp suất.

10

10

Bài 8: Áp suất chất lỏng.

Cả bài. Dạy trong 2 tiết.

11

11

Bài 8: Bình thông nhau - Máy nén thủy lực.(tt)

Bài 9: Áp suất khí quyển.

Mục II. Độ lớn của áp suất khí quyển.

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Chủ đề 4: Lực đẩy Ác si mét – Sự nổi

12

12

Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét.

Thí nghiệm hình 10.3

Hướng dẫn học sinh phân tích kết quả

thí nghiệm.

Mục III. Vận dụng, các yêu cầu C5, C6, C7

Tự học có hướng dẫn.

Tích hợp

13

13

Bài 11: Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét.

14

14

Bài 12: Sự nổi.

Mục III. Vận dụng, các yêu cầu C6, C7, C8, C9

Tự học có hướng dẫn.

Chủ đề 5: Công – Định luật về công

15

15

Bài 13: Công cơ học.

16

16

Bài 14: Định luật về công.

17

17

Ôn tập.

18

18

Kiểm tra học kỳ I.

HỌC KỲ II

Chủ đề 6: Công suất – Cơ năng

19

19

Bài 15: Công suất.

20

20

Bài 16: Cơ năng.

21

21

Bài 18: Tổng kết chương I: Cơ học.

Chương II: NHIỆT HỌC

Chủ đề 7: Cấu tạo của các chất - Nhiệt năng

22

22

Bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào?

Mục II.1. Thí nghiện mô hình - Không làm.

Tích hợp

23

23

Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Mục IV. Vận dụng

Tự học có hướng dẫn.

24

24

Bài 21: Nhiệt năng.

TH bài 22,23

25

25

Ôn tập.

26

26

Kiểm tra 1 tiết

Chủ đề 8: Các hình thức truyền nhiệt

27

27

Bài 22: Dẫn nhiệt.

Mục II. Tính dẫn nhiệt của các chất

Tự học có hướng dẫn.

Tích hợp

B21,22

28

28

Bài 23: Đối lưu - Bức xạ nhiệt.

Các yêu cầu vận dụng -Tự học có hướng dẫn.

Chủ đề 9: Công thức tính nhiệt lượng – Phương trình cân bằng nhiệt

29

29

Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng.

Thí nghiệm hình 24.1, 24.2, 24.3

Không thực hiện.

Chỉ yêu cầu học sinh

phân tích kết quả thí nghiệm.

Mục III. Vận dụng

Tự học có hướng dẫn.

Tích hợp với bài 25

30

30

Bài tập.

31

31

Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt.

Mục IV. Vận dụng

Tự học có hướng dẫn.

Tích hợp với bài 24

32

32

Bài tập.

33

33

Bài 29: Tổng kết chương II: Nhiệt học.

34

34

Ôn tập.

35

35

Kiểm tra học kỳ II.