Đề:  giải hệ phương trình sau:

 ứng với       b1. Bấm mode 5 chọn EQN (giải phương trình)

b2. Bấm chọn 1 (loại phương trình bậc nhất 2 ẩn)


b3. Nhập các hệ số a1, b1, c1 
                                 
a2, b2, c2  

b4. Nhấn phim = , để xem kết quả