1. Khoa học tự nhiên
   Khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu về các sự vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên, những ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống con người và môi trường.

   Ví dụ : 
     Sử dụng bình nóng lạnh năng lượng mặt trời
     Sử dụng máy bay tưới nước cho cây
     Nghiên cứu sự lên xuống của thủy triều

2. Vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống
      + Hoạt động nghiên cứu khoa học. 
          Ví dụ: Lấy mẫu nước để nghiên cứu

      + Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên. 
          Ví dụ: Sử dụng kính thiên văn quan sát các ngôi sao, bầu trời.

      + Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh. 
          Ví dụ: Sử dụng mô hình trồng nấm tiên tiến

      + Chăm sóc sức khoẻ con người. 
          Ví dụ: Nghiên cứu vaccine phòng chống virus corona trong phòng thí nghiệm

      + Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
          Ví dụ: Sử dụng tấm pin năng lượng Mặt Trời 

Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên 
Câu 1. Hoạt động nào sau đây của con người là hoạt động nghiên cứu khoa học?
A. Hoạt động sinh hoạt hàng ngày của con người trong cuộc sống.
B. Hoạt động học tập của học sinh.
C. Hoạt động làm thí nghiệm điều chế chất mới.
D. Hoạt động thả diều của các em nhỏ.

Câu 2. Hoạt động nào sau đây của con người không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học?
A. Tìm hiểu sinh sản của loài tôm.
B. Nghiên cứu vacxin phòng bệnh.
C. Theo dõi nuôi cấy mô cây trồng trong phòng thí nghiệm.
D. Gặt lúa ở ngoài đồng.

Câu 3. Điền vào chỗ trống “…” để được câu hoàn chỉnh:
Những người hoạt động nghiên cứu khoa học gọi là …………
A. Nhà khoa học                    
B. Chuyên gia
C. Giáo sư                              
D. Người nghiên cứu

Câu 4. Môn khoa học tự nhiên là môn học tìm hiểu về những điều gì?
A. Tìm hiểu về thế giới và con người
B. Tìm hiểu về động vật và thực vật
C. Tìm hiều về thế giới tự nhiên và những ứng dụng khoa học tự nhiên trong cuộc sống.
D. Tìm hiểu về khoa học kĩ thuật và những ứng dụng của khoa học kĩ thuật vào cuộc sống.

Câu 5. Câu nào sau đây phát biểu đúng về hoạt động nghiên cứu khoa học?
A. Hoạt động nghiên cứu khoa học là hoạt động con người chủ động học tập và làm việc.
B. Hoạt động nghiên cứu khoa học là hoạt động con người chủ động tìm tòi, khám phá ra tri thức khoa học.
C. Hoạt động nghiên cứu khoa học là hoạt động con người ứng dụng những phát minh vào cuộc sống.
D. Cả A và B đúng.

Câu 6. Khoa học tự nhiên có vai trò quan trọng trong:
A. Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.
B. Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.
C. Chăm sóc sức khỏe con người.
D. Tất cả phương án trên.

Câu 7. Khoa học tự nhiên nghiên cứu về lĩnh vực nào sau đây?
A. Động vật hoang dã                      
B. Văn hóa các nước
C. Âm nhạc                                      
D. Mỹ thuật

Câu 8. Theo em việc sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện thể hiện vai trò nào dưới đây của khoa học tự nhiên?
Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 1 (có đáp án): Giới thiệu về khoa học tự nhiên – Chân trời sáng tạo (ảnh 1)
A. Hoạt động nghiên cứu khoa học.
B. Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.
C. Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.
D. Chăm sóc sức khỏe con người.

Câu 9. Theo em việc lai tạo giống cây trồng mới để tăng năng suất thể hiện vai trò nào dưới đây của khoa học tự nhiên?
Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 1 (có đáp án): Giới thiệu về khoa học tự nhiên – Chân trời sáng tạo (ảnh 1)
A. Hoạt động nghiên cứu khoa học.
B. Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.
C. Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.
D. Chăm sóc sức khỏe con người.

Câu 10. Điền vào chỗ trống “…” để được câu hoàn chỉnh:
Khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu về …, quy luật tự nhiên, những ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống con người và môi trường.
A. động vật, thực vật
B. con người, thế giới tự nhiên
C. các sự vật, hiện tượng
D. thế giới tự nhiên và thế giới loài người

Câu 1.
Đáp án: C
Hoạt động nghiên cứu khoa học là hoạt động con người chủ động tìm tòi, khám phá ra tri thức khoa học.

Câu 2.
Đáp án: D
Hoạt động nghiên cứu khoa học là hoạt động con người chủ động tìm tòi, khám phá ra tri thức khoa học.

Câu 3.
Đáp án: A
Những người hoạt động nghiên cứu khoa học gọi là nhà khoa học

Câu 4.
Đáp án: C
Môn khoa học tự nhiên là môn học tìm hiểu về thế giới tự nhiên và những ứng dụng khoa học tự nhiên trong cuộc sống.

Câu 5.
Đáp án: B
Hoạt động nghiên cứu khoa học là hoạt động con người chủ động tìm tòi, khám phá ra tri thức khoa học.

Câu 6.
Đáp án: D
Khoa học tự nhiên có vai trò quan trọng trong:
- Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.
- Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.
- Chăm sóc sức khỏe con người.
- Hoạt động nghiên cứu khoa học.
- Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Câu 7.
Đáp án: A
Khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu về các sự vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên, những ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống con người và môi trường.

Câu 8.
Đáp án: C
Việc sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện thể hiện vai trò ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.

Câu 9.
Đáp án: A
Việc lai tạo giống cây trồng mới để tăng năng suất thể hiện vai trò hoạt động nghiên cứu khoa học.

Câu 10.
Đáp án: C
Giải thích: Khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu về các sự vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên, những ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống con người và môi trường.