1. Sử dụng template
   File/New.
   Tìm các mẫu online hoặc bấm vào Work Offline để lấy mẫu mặc định có sẵn khi cài đặt Office
      

2. Tạo một template
   Excel sẽ tự động kích hoạt thư mục Template. 
   thư mục Template trên máy tính của bạn thường nằm ở :
      C:\Users\<username>\Documents\Custom Office Templates