Mô tả: 

3. Công cụ CALC để thay số Phím CALC cò tác dĀng thay sø vào mût biểu thăc. Ví dụ: Tính giá trð cþa biểu thăc x 2 2 3 log 5 7  täi x  2 ta thĆc hiện các bāĉc theo thă tĆ sau: Bước 1: Nhêp biểu thăc 2 2 3 log 5 7 X  Bước 2: Bçm CALC. Máy hói X? Ta nhêp 2. Nguyễn Chiến. 0973514674 Page | 2 Bước 3: Nhên kết quâ bçm dçu = 2 2 3 9 log 5 7 4