Có độ 0 tuyệt đối, vậy có nhiệt độ tối đa không?

 


Độ 0 tuyệt đối, hay âm 273,15 độ C (- 459,67 độ F) về lý thuyết là nhiệt độ tại đó mọi phân tử ngừng chuyển động. Nó đại diện cho sự thiếu vắng năng lượng.

Tồn tại độ 0 tuyệt đối vì ở đó không còn năng lượng. Nhưng không có nhiệt độ tối đa, bởi vì không có giới hạn nào cho số năng lượng mà bạn có thể đưa vào bất cứ vật gì đó.

Nhận xét