Water (Nước)

1. Tác dụng với kim loại:   Nước + một số kim loại (Ca, Ba, K, Na, Li) → Base + H2
          2K + 2H2O → 2KOH + H2 
           Nhiệt độ thường : kim loại Ca, Ba, K, Na, Li, Rb, Cs, Sr … 

2. Tác dụng với basic oxideNước + một số acidic oxide (Na2O, K2O, CaO, BaO, Li2O→ dd base

           K2O + H2O → 2KOH
           N
hiệt độ thường : Na2O, K2O, CaO, BaO, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO 

3. Tác dụng với acidic oxide : Nước + một số acidic oxide (SO2,CO2,SO3, N2O5, P2O5→ dd base

         SO3 + H2O → H2SO4