Lý thuyết

  • Mục tiêu

Học viên hiểu được mục đích sử dụng của trình biên dịch.

  • Tổng quan

Trình biên dịch là gì?

Trình biên dịch, còn gọi là phần mềm biên dịch (compiler) là một chương trình máy tính làm công việc dịch một chuỗi các câu lệnh được viết bằng một ngôn ngữ lập trình (gọi là ngôn ngữ nguồn hay mã nguồn), thành một chương trình tương đương nhưng ở dưới dạng một ngôn ngữ máy tính mới (gọi là ngôn ngữ đích) và thường là ngôn ngữ ở cấp thấp hơn, như ngôn ngữ máy. Chương trình mới được dịch này gọi mã đối tượng.

Mô hình phân tích - tổng hợp của một trình biên dịch

Chương trình dịch thường bao gồm hai quá trình: phân tích và tổng hợp

  • Phân tích -> đặc tả trung gian
  • Tổng hợp -> chương trình dịch

   

Câu hỏi

Chức năng của trình biên dịch là gì?
A. Dịch một chuỗi các câu lệnh được viết bằng một ngôn ngữ lập trình thành một chương trình tương đương nhưng ở dưới dạng một ngôn ngữ máy tính mới
B. Dịch một chuỗi các câu lệnh được viết bằng mã nguồn thành một chương trình tương đương nhưng ở dưới dạng một ngôn ngữ lập trình mới
C. Dịch một chuỗi các câu lệnh được viết bằng ngôn ngữ máy tính thành một chương trình tương đương nhưng ở dưới dạng một ngôn ngữ lập trình mới