Lý thuyết

  • Mục tiêu

Học viên hiểu được cấu tạo và các thành phần của CPU

  • Tổng quát

Cấu tạo của CPU được tạo thành từ hàng triệu bóng bán dẫn được sắp xếp trên một bảng mạch nhỏ. CPU bao gồm 3 thành phần: Các thanh ghi (Registers), Khối điều khiển (CU - Control Unit), Khối tính toán (ALU - Arithmetic/Logic Unit).


  • Khối điều khiển (CU - Control Unit)

Có nhiệm vụ chuyển đổi các lệnh và thao tác từ người dùng sang ngôn ngữ máy tính. Sau đó điều khiển chúng tới nơi cần xử lý và chuyển đổi. Tất cả quá trình được thực thi một cách chính xác bởi xung nhịp đồng hồ hệ thống.

  • Khối tính toán (ALU - Arithmetic/Logic Unit)

Có nhiệm vụ thực thi các quy tắc toán học và logic đối với các tín hiệu (ngôn ngữ máy) được đưa đến. Từ đó trả lại kết quả của lệnh cho các thanh ghi hoặc bộ nhớ.

  • Các thanh ghi (Registers)

Là các bộ nhớ có dung lượng nhỏ nhưng tốc độ truy cập rất cao, nằm ngay trong CPU, dùng để lưu trữ tạm thời các toán hạng, kết quả tính toán, địa chỉ các ô nhớ hoặc thông tin điều khiển. Mỗi thanh ghi có một chức năng cụ thể. Thanh ghi quan trọng nhất là bộ đếm chương trình (PC - Program Counter) chỉ đến lệnh sẽ thi hành tiếp theo.

Bài tập

Thành phần nào không phải là một thành phần của CPU? (Lựa chọn nhiều đáp án)
A. Nguồn điện (PSU)
B. RAM
C. CU - Control Unit
D. HDD