Lý thuyết

 • Mục tiêu

Học viên có thể hiểu về khái niệm về quy trình phát triển phần mềm.

 • Tổng quan

Quy trình phát triển phần mềm là một cấu trúc bao gồm tập hợp các thao tác và các kết quả tương quan sử dụng trong việc phát triển để sản xuất ra một sản phẩm phần mềm. 

Một cách đơn giản, chúng ta có thể chia quy trình phát triển phần mềm ra làm 4 giai đoạn:

 • Đặc tả phần mềm: là tiến trình để hiểu và xác định những dịch vụ nào cần có trong hệ thống, những ràng buộc đối với việc phát triển và chức năng của hệ thống. Tiến trình này sẽ sinh ra các tài liệu yêu cầu (bản đặc tả hệ thống)
 • Thiết kế và thực thi phần mềm: liên quan tới việc chuyển những yêu cầu phần mềm thành hệ thống có thể thực thi được
  • Thiết kế phần mềm: là việc mô tả cấu trúc phần mềm, dữ liệu của hệ thống, giao diện giao tiếp giữa các thành phần, thuật toán được sử dụng, …
  • Thực thi phần mềm: các lập trình viên dùng các ngôn ngữ lập trình để viết lệnh (source) thực sự để tạo
   ra hệ thống dựa trên các bản đặc tả thiết kế chi tiết, đồng thời tiến hành các thử nghiệm (test case) với dữ liệu giả định
 • Kiểm thử phần mềm: Là quá trình vận hành chương trình để tìm ra lỗi
 • Cài đặt và bảo trì phần mềm:
  • Cài đặt và triển khai hệ thống vừa phát triển để người dùng có thể sử dụng được
  • Bảo trì phần mềm: điều chỉnh các lỗi chưa được phát hiện trong các giai đoạn trước, nâng cấp tính năng sử dụng và an toàn vận hành của phần mềm, đảm bảo cho phần mềm được cập nhật khi môi trường và yêu cầu của người sử dụng thay đổi. 

   

Câu hỏi

Dựa theo nội dung của bài học, quy trinh phát triển một phần mềm bao gồm những bước nào ?
A. Kiểm thử -> Đặc tả phần mềm -> Thiết kế và thực thi -> Cài đặt và bảo trì
B. Đặc tả phần mềm -> Thiết kế và thực thi -> Kiểm thử -> Cài đặt và bảo trì
C. Thiết kế và thực thi -> Kiểm thử -> Cài đặt và bảo trì
D. Đặc tả phần mềm -> Thiết kế và thực thi -> Cài đặt và bảo trì