Lý thuyết

  • Mục tiêu

Học viên có thể hiểu về khái niệm về phần mềm ứng dụng.

  • Tổng quan

Phần mềm ứng dụng (Application software) là một loại chương trình có khả năng làm cho máy tính thực hiện trực tiếp một công việc nào đó người dùng muốn thực hiện, ví dụ như trình xử lý văn bản, bảng tính, ứng dụng kế toán, trình duyệt web, trình phát media, hoặc trình chỉnh sửa ảnh. Điều này khác với phần mềm hệ thống tích hợp các chức năng của máy tính, nhưng có thể không trực tiếp thực hiện một tác vụ nào có ích cho người dùng. 


Các loại phần mềm nổi bật như:

  • Phần mềm văn phòng
       

  • Phần mềm liên lạc

Câu hỏi:

Dựa trên nội dung bài học, thì phần mềm ứng dụng là gì ?
A. Là phần mềm hệ thống
B. là một loại chương trình có khả năng làm cho máy tính thực hiện trực tiếp một công việc nào đó người dùng muốn thực hiện
C. là phần cứng của hệ thống
D. Không là gì cả