I. Test trong postman

  • Nếu bạn muốn lấy thông tin chung của response, bạn lấy từ object pm.response. Ví dụ:
  • Nếu bạn muốn lấy thông tin của body trong pm.response, bạn cần phải biến body thành json object, thông qua function json()
  • Nếu muốn test các object của array, bạn cần 1 vòng for để có thể duyệt qua từng item của array. Bạn có thể dùng function của lodash _.each(array_name, function) để thực hiện việc for-each, thay vì viết vòng for truyền thống.

 

II. Phần mở rộng

  • Nếu bạn muốn skip test, bạn có thể dùng
  • Nếu bạn muốn skip test theo điều kiện, ví dụ: json không có field testData
  • hoặc dùng if-else thông thường
  • Bạn có thể viết test vào phần Pre-request mà vẫn hoạt động như bình thường
  • Khi debug bạn có thể dùng String interpolation thay vì dùng String + String