khtn 6 - c4 b19 - Chất tinh khiết hỗn hợp

 Nhận xét