hoa 8 c3 b19 cong thuc tinh khoi luong the tich

 


c) Viết công thức bảo toàn khối lượng của phương trình hóa học
          A + B => C + D


Nhận xét