c) Viết công thức bảo toàn khối lượng của phương trình hóa học
          A + B => C + D