ĐỀ 30 Bài 1: Cho  0 xOy 120 . Vẽ tia phân giác Ot của góc xOy , tính góc tOy  Bài 2: Vẽ ABC biết AB cm  3 , AC cm  4 , BC cm  5 , lấy điểm N nằm trong ABC . Vẽ 3 đoạn thẳng AN , BN , CN . Viết tên các tam giác có trong hình vẽ. Bài 3: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox , vẽ 2 tia Ot và Oy sao cho  0 xOt  30 ,  0 xOy  70 . a) Tính góc tOy  b) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy  không? vì sao?c) Gọi Om là tia đối của tia Ot . Tính số đo của góc mOy .