Đề bài :   Ngày 10-10-2000 rơi vào ngày thứ ba. Hỏi ngày 10-10-2010 rơi vào thứ mấy 

 

Cấp độ giải được : Lớp 6 trở lên

Hãy nêu cách giải của bạn ở phần bình luận nhé

hật