HTML Là Gì

HTML là viết tắt của cụm từ Hyper Text Markup Language, dịch sang tiếng Việt là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản:

 • HTML mô tả cấu trúc của một trang web (web page) sử dụng các thẻ đánh dấu (markup tag) hay còn gọi là thẻ HTML.
 • Thẻ là một phần quan trọng trong HTML.
 • Mỗi thẻ HTML được dùng để đánh dấu những nội dung khác nhau ví dụ như thẻ đề mục để đánh dấu đề mục, thẻ văn bản để đánh dấu văn bản thông thường, thẻ hình ảnh để đánh dấu hình ảnh...

Trình duyệt sẽ không hiển thị mã HTML thô (các thẻ) mà thay vào đó sẽ dựa trên từng loại thẻ để chuyển đổi sang các nội dung tương ứng của trang web.

Một trang HTML tương ứng sẽ tạo ra nội dung của một trang web. Các thuật ngữ trang HTML (HTML document) và trang web HTML đôi khi còn được sử dụng với ý nghĩa thay thế cho nhau.

Ví Dụ Về Trang HTML

Ví dụ về một trang HTML đơn giản như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Tiêu đề trang</title>
  </head>
<body>
  <h1>Đây là một đề mục.</h1>
  <p>Đây là một dòng văn bản thông thường.</p>
</body>
</html>

Chạy Thử

Trong đó:

 • Khai báo <!DOCTYPE html> (document type) định nghĩa loại trang văn bản là HTML và phiên bản sử dụng là HTML5. Khai báo này không được coi là thẻ và cũng không được dùng để hiển thị bất cứ nội dung nào. Trình duyệt sử dụng khai báo này để biết phiên bản HTML nào được sử dụng để đánh dấu trang.
 • Thẻ <html> là một thẻ gốc của trang và luôn phải được xuất hiện đầu tiên sau khai báo <DOCTYPE>.
 • Thẻ <head> chứa các thông tin bổ sung về trang (meta data). Nội dung phần này cũng không được trình duyệt hiển ở phần nội dung trang mà thay vào đó trình duyệt thường dùng để xác định thông tin bổ sung như tiêu đề trang, bộ ký tự của trang (tương ứng với ngôn ngữ sử dụng, với tiếng Việt bộ ký tự thường là UTF-8), tiêu đề trang (hiển thị ở thanh tab)...
 • Thẻ <body> chứa nội dung trang sẽ được trình duyệt hiển thị.
 • Thẻ <h1> dùng đánh dấu phần tử đề mục của trang.
 • Thẻ <p> dùng đánh dấu các đoạn văn bản (văn bản thông thường).

Thẻ HTML

Thẻ HTML (HTML tag) dùng để đánh dấu các thành phần nội dung khác nhau của trang. Mỗi thẻ khác nhau sẽ đánh dấu nội dung với ý nghĩa khác nhau.

Thẻ gồm tên thẻ và bao quanh bởi cặp dấu <>:

<tag_name>Nội dung bên trong thẻ</tag_name>

Mỗi thẻ HTML thường đi theo cặp bao gồm thẻ mở (opening tag) <tag_name> và thẻ đóng (closing tag) </tag_name>.

Thẻ Tự Đóng

Thẻ tự đóng (self-closing tag) là thẻ HTML với chỉ thẻ mở và không có thẻ đóng đi kèm.

Ví dụ thẻ <br/> dùng để xuống dòng là một thẻ tự đóng:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Tiêu Đề Trang</title>
  </head>
<body>
  <h1>Đây là một đề mục.</h1>
  <p>Đây là một dòng văn bản thông thường.<br>Một dòng mới vừa được tạo thêm vào phía trước câu văn này.</p>
</body>
</html>

Chạy Thử

Hiển Thị Trang HTML

Hiển thị trang HTML (render HTML) là việc sử dụng một phần mềm như trình duyệt web để chuyển đọc và phần tích ý nghĩa các thẻ sau đó hiển thị ra nội dung trang tương ứng.

Ví dụ với đoạn mã HTML như trên sẽ được hiển thị như sau trên trình duyệt.


Ngược lại khi đang xem một nội dung một trang web trên trình duyệt thì để xem mã HTML của trang này bạn có thể bấm chuột phải và chọn View Source hay View Page Source