Tính căn bậc hai

Nhập số:

Căn bậc hai của 9 là: 3
Tính căn bậc ba

Nhập số:

Căn bậc ba của 125 là: 5