Điều hướng trang hiện tại 
   location.href = 'https://www.youtube.com/embed/dkbTlY_H8lA';

Reload lại trang
   location.reload(true)


Refresh trang sau mỗi 5 giây
AutoRefresh(5000);

function AutoRefresh( t ) {
   setTimeout("location.reload(true);", t);
}

Quay lại trang trước - phải tồn tại trang chạy trước đó
history.back()