Lý thuyết

 • Mục tiêu

Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng Amazon Elastic Compute Cloud(EC2)

 • Tổng quát

Để sử dụng EC2 bạn chọn một máy ảo do Amazon tạo sẵn gọi là AMI, hoặc tự tạo AMI mới trong đó chứa sẵn ứng dụng, dữ liệu, thư viện và các cấu hình cần thiết. Bạn sử dụng AMI đó để tạo ra server instance nhân bản của máy chủ. Bạn có thể chạy nhiều loại instance từ một AMI, mỗi loại instance cung cấp năng lực xử lý và bộ nhớ khác nhau, lựa chọn loại phù hợp dựa trên nhu cầu thực tế :

  • Instance được tạo ra sẽ chạy liên tục cho đến khi bạn dừng, xóa hoặc bị lỗi. Khi bị lỗi bạn có thể tạo một instance mới từ cùng một AMI
  • Sau khi instance chạy bạn cần cấu hình mạng và an ninh cho nó
  • Chọn loại instance bạn muốn khởi động, xóa và theo dõi chúng số lượng instance không bị giới hạn, Amazon Web Services (AWS) cung cấp web server API và các công cụ để bạn dễ dàng quản lý chúng.
  • Bạn cũng cần quyết định cho chạy instance ở nhiều vùng hay không, có sử dụng IP tĩnh hay không..
  • Bạn chỉ cần phải trả tiền cho đúng lượng sử dụng thực tế.
 • Amazon Machine Images : AMIs

là máy ảo do Amazon tạo sẵn dùng đẻ tạo server trên EC2, các AMI này có thể sử dụng S3 để lưu trữ dữ liệu và các thông tin cần thiết cho nó.

 • Cách chạy một EC2 instance:

Trước tiên bạn chọn AMI và chọn Instance, có thể chọn thêm Availability Zone nếu cần, sau đó chọn một số cấu hình như loại mạng EC2 Classic hoặc VPC, loại ổ lưu trữ, số lượng và kích thước ổ, loại ổ này có được sinh ra từ S3 snapshots hay không,...

 • EC2 Security Groups

Cho phép bạn kiểm soát những truy cập inboud đến máy ảo của bạn và outbound từ máy ảo của bạn ra bên ngoài. Nếu bạn chưa có VPC mặc định, bạn cần tạo ra một VPC và chạy các máy ảo của bạn trong VPC đó để sử dụng các tính năng cao cấp về mạng như private subnet, VPN connection,...

Câu hỏi

Có những cách nào để bắt đầu sử dụng EC2 ?
A. Sử dụng máy ảo AMI có sẵn của Amazon
B. Tự tạo máy ảo AMI của riêng mình
C. A và B đều sai
D. A và B đều đúng