Trang chủ > Javascript cơ bản

Lý thuyết

Mục tiêu

Sinh viên hiểu về for...of và các sử dụng nó trong thực tế

Tổng quan

Cú pháp for...of để chạy vòng lặp trên String, Array. Hoạc các đối tượng tương tự như Array

Cú pháp

for (variable of iterable) {
  statement
}

variable

Tên biến đại diện cho một phần tử được loop.

iterable

Array, String,... các đối tượng để chạy vòng lặp

Example

let iterable = [2, 4, 6];

for (const value of iterable) {
  console.log(value);
}
// 2
// 4
// 6

Loop qua một String

let iterable = 'hello';

for (let value of iterable) {
  console.log(value);
}
// h
// e
// l
// l
// o

Bài tập

Cho 1 mảng số tự nhiên. Dùng for-of tính tổng các sô dương trong mảng và in ra kết quả

  • Ví dụ:  [0, 2, -4, 8]

In ra: 10

  • Đầu vào: datas
  • Đầu ra: tính tổng các sô dương trong mảng và in ra kết quả