Trang chủ > Javascript cơ bản

Lý thuyết

Mục tiêu

Sinh viên hiểu về for...in và các sử dụng nó trong thực tế

Tổng quan

Vòng lặp for ... in được sử dụng để lặp qua các thuộc tính của đối tượng. Vì chúng tôi chưa thảo luận về Đối tượng, bạn có thể không cảm thấy thoải mái với vòng lặp này. Nhưng một khi bạn hiểu cách các đối tượng hành xử trong JavaScript, bạn sẽ thấy vòng lặp này rất hữu ích.

Cú pháp

for (variable in object) {
  statement
}

variable

Một tên thuộc tính khác nhau được gán cho variable  trên mỗi lần lặp

object

Đối tượng có các thuộc tính không phải là Biểu tượng được lặp lại.

Vi dụ

var person = {fname:"Vuong", lname:"Trung", age: 31}; 

var x;
for (x in person) {
  console.log('property ' + x + ' in object is ' + person[x]);
} 
/* output 
property fname in object is Vuong
property lname in object is Trung
property age in object is 31
*/

Bài tập

Cho 1 object a. In tất cả thuộc tính và giá trị với định dạng "{property} is {value}" 

  • Ví dụ: a = {name:"Peter", address: "Ha Noi"}

Kết quả cần in ra

name is Peter

address is Ha Noi
  • Đầu vào: Object a
  • Đầu ra: In tất cả thuộc tính và giá trị