Trang chủ > Javascript cơ bản

Lý thuyết

Mục tiêu

Sinh viên hiểu về việc 1 function trả về 1 giá trị như thế nào.

Tông quan

Một function có thể trả về một giá trị cho tập lệnh gọi function là kết quả bằng cách sử dụng câu lệnh return. Giá trị có thể thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm mảng và đối tượng

Lệnh return thường được đặt là dòng cuối cùng của hàm trước dấu ngoặc nhọn đóng và kết thúc nó bằng dấu chấm phẩy, như trong ví dụ sau.

// Defining function
function getSum(num1, num2) {
  var total = num1 + num2;
  return total;
}
 
// Displaying returned value
console.log(getSum(6, 20)); // 0utputs: 26
console.log(getSum(-5, 17)); // 0utputs: 12

Function không thể trả về nhiều giá trị. Tuy nhiên, bạn có thể thu được kết quả tương tự bằng cách trả về một mảng các giá trị, như được minh họa trong ví dụ sau..

// Defining function
function get_name(){
  var name1 = "Tuan";
	var name2 = "Phong";
	var name3 = "Vuong";
  var arr = [name1, name2, name3];
  return arr;
}
 
// Store returned value in a variable
var all = get_name();
 
// Displaying individual values
console.log(all[0]); // 0utput: Tuan
console.log(all[1]); // 0utput: Phong
console.log(all[2]); // 0utput: Vuong

Và nếu một function trả về một giá trị, nó sẽ dừng việc thực thi của function đó. Nó có nghĩa là phần còn lại của mã sẽ không được thực thi

// Defining function
function print_numbers(x){
  if (x == 1) {
		console.log(1);
		return; // a function can return nothing
	}
  console.log(2);
	return; // a function can return nothing
	console.log(3);
}
 
// Displaying individual values
console.log(print_numbers(0)); // 0utput: 2
console.log(print_numbers(1)); // 0utput: 1

Bài tập

Cho 1 chương trình mẫu.

Sử dụng function get_abs để lấy giá trị tuyệt đối của biến x và in ra màn hình

 • Đầu vào: Không có
 • Đầu ra: lấy giá trị tuyệt đối của biến x và in ra màn hình

Gợi ý

Đọc phần lý thuyết để biết 1 fucntion trả về 1 giá trị như thế nào