Trang chủ > Javascript cơ bản

Lý thuyết

Mục tiêu

Sinh viên hiểu về các toan tử logic và cách sử dụng chúng trong thực tế

Tổng quan

Các toán tử sau được gọi là toán tử logic JavaScript.

Toán tửTênMẫuMô tả
&&ANDexpession1 && expression2Cả hai biểu thức phải trả về true nếu kết quả là true
||ORLexpession1 || expression2Một trong các biểu thức phải trả về true nếu kết quả sẽ đúng
!NOT!expressionTrả về true nếu expression là false và ngược lại trả về false nếu expression là true

Ví dụ:

var a = 1;
var b = 2;
var c = true;
var d = false;

console.log(a > 0 && b > 0); // output: true

console.log(a == 2 && b == 2); // output: false
console.log(a == 2 || b == 2); // output: true

console.log(!c); // output: false
console.log(!d); // output: true

Bài tập

 Cho 2 số a và b . Viết chương trình sử dụng toán tử logic để in ra kết quả (true or false) của a và b. Các quan hệ logic sau 

(a%2 == 0) && (b%2 == 0)

(a%2 == 0) || (b%2 == 0)

!(a > b)

  • Ví dụ: Cho a = 20, b = 11, Kết quả sẽ là:
((a%2 == 0) && (b%2 == 0)) is false
((a%2 == 0) || (b%2 == 0)) is true
!(a > b) is false
  • Đầu vào: 2 số  a and b.
  • Đầu ra: in ra kết quả quan hệ của a và b