Trang chủ > Javascript cơ bản

Lý thuyết

Mục tiêu

Sinh viên  hiểu về khái niệm toán tử số học và cách sử dụng nó trong các vấn đề thực tế.

Tổng quan

Javascript cung cấp một tập hợp các toán tử phong phú để thao tác các biến. Chúng tôi có thể chia tất cả các toán tử thành các nhóm sau:

-  Toán tử số học
-  Toán tử quan hệ
-  Toán tử logic
-  Toán tử gán
-  Toán tử typeof

Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về các toán tử số học được sử dụng trong các biểu thức toán học giống như cách chúng được sử dụng trong đại số.

Toán tử số học được sử dụng để thực hiện các phép toán số học trên các toán hạng. Các toán tử sau được gọi là toán tử số học JavaScript.


Toán tử Mô tả Ví dụ

+ Phép cộng 2+3 = 5

- Phép trừ 10-2 = 8

* Phép nhân 2*4 = 8

/ Phéo chia 50/5 = 10

% Phép chia lấy dư 11%4 = 3

++ tăng lên 1 var a=10; a++; Now a = 11

-- giảm xuống 1 var a=10; a--; Now a = 9


Vì dụ:

var a = 3;
var b = 2;
var x = a * b;

console.log(x); // output: 6

var c = 3;
x = (a * b) + c;

console.log(x); // output: 9

x = (a * b) % 5;

console.log(x); // output: 1

Bài tập 1

Tìm 2 số khi biết tổng và hiều. Cho 2 số là tổng và hiệu của 2 số a và b. Viết function tính toán a và b và in ra màn hình

 • Ví dụ: 
  • cho  sum = 10,different = 2, Kết quả nên là
6
4
 • Đầu vào: 2 số sum và different
 • Đầu raa và b và in chúng ra màn hình

Bài tập 2

Viết chương trình với đầu vào là 1 số minutes và chuyển đổi số đó thành giây

 • Ví dụ
  • Cho minutes = 3; In ra 180
  • Cho minutes = 10; In a 600
 • Đầu vào: minutes
 • Đầu ra: sec

Bài tập 3

Cho 1 số a. Tìm phần dư của

 • a chia cho 5
 • a chia cho 3
 • a chia cho 2

Và in các phần dư ra màn hình

 • Ví dụ
  • Cho a = 13, in ra
remainder of a divided by 5 is 3
remainder of a divided by 3 is 1
remainder of a divided by 2 is 1
 • Đầu vào: a
 • Đầu ra: Các phần dư của a