Lý thuyết

Mục tiêu

Học viên hiểu về kiến trúc của điện toán đám mây và các đặc điểm của dịch vụ này.

Kiến trúc của điện toán đám mây

  • Cloud Consumer

Cá nhân, cơ quan sử dụng dịch vụ, tham gia kí kết hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ đồng thời đưa ra các đánh giá về dịch vụ.

  • Cloud Provider

Cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp tạo ra các dịch vụ có thể cung cấp cho consumer.

  • Cloud Auditor

Cá nhân, tổ chức độc lập có khả năng đánh giá các dịch vụ cloud, các chức năng hệ thống cũng như hiệu suất và bảo mật của các ứng dụng điện toán đám mây.

  • Cloud Broker 

Một thực thể để quản lý việc sử dụng, hiệu suất và triển khai các dịch vụ điện toán đám mây. Quản lý các giao dịch giữa Cloud Provider và Cloud Consumer.

  • Cloud Carrier 

Cung cấp các kêt nối và truyền tải dữ liệu giữa các dịch vụ Cloud khác nhau, cụ thể là giữa Cloud Consumer và Cloud Provider.

Cung cấp khả năng truy xuất thông qua mạng hoặc các thiết bị truy xuất. Cloud Consumer con thể tìm thấy các Cloud Services thông qua các thiết bị truy xuất như máy tính, máy tính bẳng hoặc điện thoại di động.

Câu hỏi

Những thành phần nào sau đây thuộc kiến trúc của điện toán đám mây?

A. Cloud Consumer, Cloud Provider, Cloud Broker.

B. Cloud Customer, Cloud Auditor, Cloud Carrier.

C. Cloud Consumer, Cloud Services, Cloud Auditor.

D. Cloud Admintrator, Cloud Summer, Cloud Editor.