1.3. event - click, dblclick, mouseenter, mouseleave, mousedown, mouseup, hover, focus, blur, on - Học jquery cơ bản và nâng cao

 


Mở F12, console log, để theo dõi lệnh chạy

Nhận xét