Bài tập

1.a. Viết trang HTML có tên file "bt_html_1_cau_truc_html.html"
   b. Khi chạy trang, sẽ có title trang là "first page"
   c. Nội dung trang có chữ "Hello world, i am ..."