Sắp xếp theo thứ tự
NỘI DUNG BÀI TẬP
1. Thiết kế giao diện như hình
2. Nhập 1 dãy số ngẫu nhiên vào textbox. Ví dụ : 301,-456,764,-802,7479
   Nhấn nút sắp xếp, label sẽ hiển thị kết quả sau khi sắp xếp theo thứ tự