No.09
Phá quả bom?
You win
IQ lên mấy bậc rồi phải không
Màn tiếp