2.1. display block, inline, none

 

display : block - chiếm không gian là 1 dòng
             : inline - chiếm không gian là 1 khoảng 
             : none   - xóa/ẩn element 


<style>
    .sp_block{
        display: block;
    }
    .sp_none{
        display: none;
    }
    .sp_inline{
        display: inline;
    }
</style>

<span>First paragraph.</span>
<span class="sp_block">Second paragraph.</span>
<span class="sp_none">Third paragraph.</span>
<span class="sp_inline">Fourth paragraph.</span>
<span>Fifth paragraph.</span>
Nhận xét