Đề thi CNTT Phần 2 - Hệ điều hành - 20 câu hỏi từ câu 61-80
61. Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tập tin và thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng :
62. Làm thế nào để ngăn chặn người khác sử dụng máy tính của mình khi chưa được phép
63. Muốn chạy chương trình trong Windows ta có thể?
64. Muốn di chuyển một tập tin trong Window Explorer ta thực hiện trình tự thao tác nào ?
65. Muốn thay đổi màn hình Desktop ta phải thực hiện thao tác :
66. Người và máy tính giao tiếp với nhau thông qua
67. Những phát biểu nào là đúng đối với Hệ Điều Hành
68. Những tên tập tin nào sau đây là không hợp lệ trong Windows
69. Ở Việt Nam phổ biến mấy kiểu gõ Tiếng việt có dấu?
70. Muốn xóa một biểu tượng ( File / Thư mục), thao tác nào sau đây là đúng :
71. Nếu bạn muốn làm cho cửa sổ nhỏ hơn (không kín màn hình), bạn nên sử dụng nút nào?
72. Phải giữ phím nào khi thao tác chọn nhiều file không liên tục trong cùng một thư mục?
73. Phần mềm nào sau đây không phải là phần mềm độc hại?
74. Phím tắt để dán một đối tượng từ ClipBoard là:
75. Phím tắt để sao chép một đối tượng vào ClipBoard là:
76. Phần mềm nào sau đây là phần mềm soạn thảo văn bản?
77. Sử dụng máy tính lâu dài sẽ gây ra bệnh nào?
78. Sử dụng ứng dụng nào của Windows để quản lý các tập tin và thư mục?
79. Phát biểu nào không đúng trong các phát biểu sau?
80. Sử dụng ứng dụng nào của Windows để quản lý các tập tin và thư mục?

Nhận xét