61. Để tạo chỉ số dưới như ví dụ bạn bấm tổ hợp phím nào?
62. Để chèn dấu ngắt trang trong Word 2010 :
63. Để tạo một bảng biểu, bạn sử dụng:
64. Để lựa chọn toàn bộ một ô trong bảng, bạn sẽ
65. Để giãn khoảng cách giữa các dòng là 1.5 line trong một đoạn, bạn sử dụng:
66. Để chèn một chữ nghệ thuật vào văn bản, bạn sử dụng lựa chọn nào?
67. Để tô màu và đóng khung cho đoạn văn bản ta chọn công cụ:
68. Để tắt tính năng kiểu tra lổi chính tả trong word 2010 ta chọn?
69. Trong Word 2010, hộp thoại Paragraph ngoài việc hiệu chỉnh lề, đoạn, dòng, còn dùng để làm chức năng nào sau đây:
70. Trong Word 2010, khi làm việcxong, muốn thoát, bạn thực hiện:
71. Trong Word 2010, lệnh File/Close dùng để:
72. Trong Word 2010, muốn kẻ đườngthẳng cho thật thẳng, phải nhấn phím gì trước khi kéo chuột.
73. Trong Word 2010, tổ hợp phím CTRL + O dùng để:
74. Trong Word 2010, muốn tạo ký tự to đầu dòng của đoạn văn, bạn thực hiện :
75. Trong WinWord, người dùng có thể:
76. Trong Word 2010, tổ hợp phím Shift - Enter dùng để:
77. Trong Word 2010, tổ hợp phím CTRL + J dùng để:
78. Trong Word 2010, tổ hợp phím Ctrl - H dùng để:
79. Trong Word 2010, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu văn bản:
80. Trong Word 2010, tổ hợp phím nào sau đây dùng để tăng kích cỡ của font chữ: