Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 chương 1 năm 2018 – 2019 Đề 5
ĐỀ 5 I. Trắc nghiệm: Câu 1: Cho ABC có M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Phát biểu nào sau đây SAI ? A. 1 . 2 CN AC     B. BC MN  2 .   C. AC AN  2 .   D. AB AM  2 .   Câu 2: Cho a MN    và một điểm A tùy ý. Khi đó, có bao nhiêu điểm B thỏa hệ thức: AB MN  ?   A. 0. B. 2. C. Vô số. D. 1. Câu 3: Cho hình bình hành ABCD với O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Hãy nối cụm từ ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp? A. 1 2 3 4 B C D A , , , . B. 1 2 3 4 B A D C , , , . C. 1 2 3 4 A D C B , , , . D. 1 2 3 4 A B C D , , , . Câu 4: Khẳng định nào sau đây là điều kiện cần và đủ để để ba điểm A, B, C phân biệt thẳng hàng? A. AC AB BC   .    B.    M MA MB MC : 2 .    C.    k AB k AC :    với AC  0.   D. AB AC   0.    Câu 5: Cho bốn điểm A, B, C, D bất kỳ. Khẳng định nào sau đây ĐÚNG? A. AB AD DC BC    .     B. AB BC CD DA    .     C. AB CD AD CB    .     D. AB BC CD DA    .     Câu 6: Phát biểu nào sau đây ĐÚNG? A. Trục tọa độ là một đường thẳng mà trên đó đã chọn gốc tọa độ và hướng dương của trục. B. Trục tọa độ là một đường thẳng mà trên đó đã chọn vectơ đơn vị. C. Cả ba câu trên đều sai. D. Trục tọa độ là một đường thẳng mà trên đó đã chọn gốc tọa độ và vectơ đơn vị i.  Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy, cho A B C (3;3), ( 1; 1), (7;7).   Khẳng định nào sau đây ĐÚNG? A. G( ; ) 3 3 là trọng tâm của ABC. B. Điểm B nằm ở giữa hai điểm A và C. C. Hai vectơ AB  và AC  cùng hướng. D. Điểm A nằm ở giữa hai điểm B và C. Câu 8: Ba điểm M, N, P phân biệt thỏa hệ thức MN MP   0    khi và chỉ khi nào? A. P thuộc đường trung trực của MN. B. M là trung điểm của NP. C. M, N, P thẳng hàng. D. N là điểm đối xứng với M qua P. Câu 9: Trong mặt phẳng Oxy, cho A B C D (3;1), (2;2), (1;6), (1; 6).  Hỏi điểm G(2; 1)  là trọng tâm của tam giác nào sau đây? A. ABC. B. ABD. C. BCD. D. ACD. Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG VECTO Số điện thoại : 0946798489 Trang -10- Câu 10: Cho 3 ( 1; ). 2 a    Tìm vectơ đối của a?  A. 3 (1; ). 2 b    B. 3 (1; ). 2 b   C. 3 ( ; 1). 2 b    D. 3 ( ;1). 2 b    II. Tự luận: Bài 1: Cho ABC có M, D lần lượt là trung điểm của BC, AM. Chứng minh: 2 0 DA DB DC    ?     Bài 2: Trong mặt phẳng Oxy, cho A B ( ; ), ( ; ). 1 2 2 3  a) Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Ox sao cho 3 điểm B, M, A thẳng hàng? b) Tìm tọa độ điểm P sao cho: BP PO PA    2 ?    Bài 3: Cho hình bình hành ABCD. Lấy M, N là hai điểm trên AB, CD sao cho: ; 1 1 3 2 AM CN AB CD   và điểm I thỏa . 6 11 BI BC    Gọi G là trọng tâm của BMN và J là trung điểm của MN. a) Phân tích AI  theo 2 vectơ AB  và AC?  b) Chứng minh 3 điểm A, I, G thẳng hàng? ----------------- ----------- HẾT ----------

Nhận xét