Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 chương 1 năm 2018 – 2019 Đề 4ĐỀ 4: I. Trắc nghiệm: Câu 1: Cho vectơ a  khác vectơ không. Phát biểu nào sau đây là đúng: A. Hai vectơ a  và 2a  cùng phương. B. Hai vectơ a  và 2a  cùng hướng C. Hai vectơ a  và 2a  có cùng độ dài. D. Hai vectơ a  và 2a  có giá song song với nhau. Câu 2: Cho tứ giác ABCD . Nếu AB DC    thì ABCD là hình gì? Tìm đáp án Đúng A. Hình vuông. B. Hình bình hành. C. Hình chữ nhật. D. Hình thang. Câu 3: Cho ABC có D là trung điểm BC . Vị trí điểm I thỏa mãn AI ID  2   là? A. I là trực tâm của ABC. B. I là trung điểm của AD. C. I là tâm đường tròn ngoại tiếpABC. D. I là trọng tâm của ABC. Câu 4: ChoABC , có AM là trung tuyến và I là trung điểm của AM . Ta có: A. IA IB IC    0.     B. 2 0. IA IB IC        C. 2 4 . IA IB IC IA        D. IA IB IC AM    .     Câu 5: Tứ giác ABCD là hình bình hành khi và chỉ khi: A. AB CD  .   B. AC BD  .   C. AD CB  .   D. AB DC  .   Câu 6: Cho 3 điểm bất kì E F G , , . Đẳng thức nào dưới đây đúng? A. FE FG EG   .    B. FE FG GE   .    C. EF FG EG   .    D. EF GF GE   .    Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(2;1), B( 1;2)  , C(3;0) và v AB BC CA    2 3     . Khẳng định đúng là: A. v  (2;0).  B. v  ( 7;3).  C. v   (5; 3).  D. v  (4;3).  Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A B (1;0), (0; 2)  . Vectơ đối của AB  có tọa độ là: A. ( 1; 2).   B. ( 1;2).  C. (1; 2).  D. (1;2). Câu 9: Cho a  (1;2)  và b  (3;4)  . Vec tơ m a b   2 3    có toạ độ là A. m  (10;12).  B. m  (11;16).  C. m  (12;12).  D. m  (13;14).  Câu 10: Cho A(3; 2)  ;B( 5;4)  và 1 C( ;0) 3 . Ta có AB xAC    thì giá trị x là A. x  3. B. x  3. C. x  2. D. x  4. II. Tự luận: Bài 1: ChoABC . M N P , , lần lượt là trung điểm của AB BC AC , , và H I, được xác định bởi: 2 0 5 CI CA GB GH          ( với G là trọng tâm ABC ) a) Chứng minh: AB IC CB AH IH     .      b) Phân tích IN  theo AB  và BC.  c) Chứng minh: N H I , , thẳng hàng. Bài 3: Trong mặt phẳng Oxy, cho A B C (1; 2), (0;4), (3;2).  a) Tìm tọa độ điểm D đối xứng của A qua C . b) Tìm tọa độ N sao cho: AN BN CN    2 4 0.     Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG VECTO Số điện thoại : 0946798489 Trang -8- Đáp án trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B D B D B C D B A

Nhận xét