Trang 1/4 - Mã đề thi 132 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC UTRƯỜNG THPT BÌNH SƠN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC 2019 - 2020 HÌNH HỌC 12 – CHƯƠNG 1 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 132 Họ và tên thí sinh: ............................................................................. Lớp: ..................... Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đ/A Câu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đ/A Câu 1: Cho khối chóp S ABC . , trên ba cạnh SA, SB , SC lần lượt lấy ba điểm A′, B′, C′ sao cho 1 2 SA SA ′ = , 1 3 SB SB ′ = , 1 4 SC SC ′ = . Gọi V và V′ lần lượt là thể tích của các khối chóp S ABC . và S ABC . ′′′. Khi đó tỉ số V V ′ là: A. 1 12 . B. 24 . C. 12. D. 1 24 . Câu 2: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Khối chóp tứ giác đều là khối đa diện đều loại{3;3} . B. Khối bát diện đều không phải là khối đa diện lồi. C. Lắp ghép hai khối hộp luôn được một khối đa diện lồi. D. Tồn tại hình đa diện có số đỉnh bằng số mặt. Câu 3: Tính thể tích của một khối lăng trụ biết khối lăng trụ đó có đường cao bằng 3a , diện tích mặt đáy bằng 2 4a . A. 2 12a . B. 2 4a . C. 3 12a . D. 3 4a . Câu 4: Tính thể tích của một khối lăng trụ tam giác đều ABC A B C . ′′′ có AC a ′ = 5 đáy là tam giác đều cạnh 4 . a A. 3 V a =12 . B. 3 V a = 20 . C. 3 V a = 20 3. D. 3 V a =12 3. Câu 5: Nếu không sử dụng thêm điểm nào khác ngoài các đỉnh của hình lập phương thì có thể chia hình lập phương thành A. Bốn tứ diện đều và một hình chóp tam giác đều. B. Một tứ diện đều và bốn hình chóp tam giác đều. C. Năm hình chóp tam giác đều, không có tứ diện đều. D. Năm tứ diện đều. Câu 6: Trong một hình đa diện, mỗi cạnh là cạnh chung của đúng bao nhiêu mặt? Trang 2/4 - Mã đề thi 132 A. Không có mặt nào. B. 3 mặt. C. 4 mặt. D. 2 mặt. Câu 7: Tính thể tích V của khối lập phương ABCD A B C D . ′′′′ biết AC a ′ = 3 . A. 3 V a = . B. 3 4 a V = . C. 3 V a = 3 3 . D. 3 3 6 4 a V = . Câu 8: Thể tích của khối tứ diện đều có cạnh bằng 3 . A. 9 2 4 . B. 4 2 9 . C. 2 . D. 2 2 . Câu 9: Hình đa diện nào sau đây không có mặt phẳng đối xứng? A. Hình lăng trụ lục giác đều. B. Hình chóp tứ giác đều. C. Hình lăng trụ tam giác. D. Hình lập phương. Câu 10: Cho khối lăng trụ đứng ABC A B C . ′′′ có BB a ′ = , đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và AB a = . Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho. A. 3 6 = a V . B. 3 2 = a V . C. 3 V a = . D. 3 3 = a V . Câu 11: Cho lăng trụ đứng ABC A B C . ′′′ có đáy ABC là tam giác vuông tại A ; BC a = 2 ; ABC = ° 30 . Biết cạnh bên của lăng trụ bằng 2 3 a . Thể tích khối lăng trụ là: A. 3 3a . B. 3 2 3 a . C. 3 6a . D. 3 3 a . Câu 12: Khối chóp đều S ABCD . có mặt đáy là A. Hình chữ nhật. B. Hình thoi. C. Hình bình hành. D. Hình vuông. Câu 13: Các đường chéo của các mặt một hình hộp chữ nhật bằng 5, 10, 13. Tính thể tích V của khối hộp chữ nhật đó. A. V = 6 . B. V = 5 26 . C. V = 2 . D. 5 26 3 V = . Câu 14: Khi tăng độ dài tất cả các cạnh của một khối hộp chữ nhật lên gấp đôi thì thể tích khối hộp tương ứng sẽ: A. Tăng 6 lần. B. Tăng 8 lần. Trang 3/4 - Mã đề thi 132 C. Tăng 2 lần. D. Tăng 4 lần. Câu 15: Một khối lăng trụ tam giác có đáy là tam giác đều cạnh 3, cạnh bên bằng 2 3 và tạo với mặt phẳng đáy một góc 30 . ° Khi đó thể tích khối lăng trụ là? A. 9 . 4 B. 9 3 . 4 C. 27 3 . 4 D. 27 . 4 Câu 16: Cho khối hộp ABCD A B C D . ′′′′ có thể tích bằng 9 . Tính thể tích khối tứ diện ACB D′ ′. A. 3. B. 9 . 2 C. 6. D. 27 . 4 Câu 17: Cho lăng trụ đứng ABC A B C . ′′′ có đáy là tam giác đều cạnh a . Mặt phẳng ( AB C′ ′) tạo với mặt đáy góc 60° . Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC A B C . ′′′ . A. 3 3 3 . 8 a V = B. 3 3 . 2 a V = C. 3 3 3 . 4 a V = D. 3 3 . 8 a V = Câu 18: Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với mặt phẳng ( ABCD) ; góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng ( ABCD) bằng 60° . Tính theo a thể tích khối chóp S ABCD . . A. 3 3 2a . B. 3 6 3 a . C. 3 6 9 a . D. 3 3a . Câu 19: Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a , cạnh SB vuông góc với đáy và mặt phẳng (SAD) tạo với đáy một góc 60° . Tính thể tích khối chóp S ABCD . . A. 3 8 3 3 a V = . B. 3 3 3 8 a V = . C. 3 3 3 4 a V = . D. 3 4 3 3 a V = . Câu 20: Cho S ABCD . có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Biết SA ABCD ⊥ ( ) và SC a = 3 . Tính thể tích của khối chóp S ABCD . . A. 3 2 3 a V = . B. 3 3 3 a V = . C. 3 3 a V = . D. 3 3 2 a V = . Câu 21: Cho hình chóp S ABC . có đáy là tam giác ABC đều cạnh a , tam giác SBA vuông tại B , tam giác SAC vuông tại C . Biết góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và ( ABC) bằng 60° . Tính thể tích khối chóp S ABC . theo a . A. 3 3 4 a . B. 3 3 6 a . C. 3 3 8 a . D. 3 3 12 a . Câu 22: Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , SA a = và SA vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm SB , N là điểm thuộc cạnh SD sao cho SN ND = 2 . Tính thể tích V của khối tứ diện ACMN . Trang 4/4 - Mã đề thi 132 A. 1 3 12 V a = B. 1 3 8 V a = . C. 1 3 36 V a = . D. 1 3 6 V a = . Câu 23: Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình chữ nhật, tam giác SAD vuông tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Cho biết AB a = , SA SD = 2 , mặt phẳng (SBC) tạo với mặt phẳng đáy một góc 60° . Tính thể tích của khối chóp S ABCD . . A. 3 5 2 a . B. 3 5a . C. 3 15 2 a . D. 3 3 2 a . Câu 24: Cho khối chóp S ABC . có ASB BSC CSA = = = °   60 , SA a = , SB a = 2 , SC a = 4 . Tính thể tích khối chóp S ABC . theo a . A. 3 4 2 3 a . B. 3 2 3 a . C. 3 8 2 3 a . D. 3 2 2 3 a . Câu 25: Cho hình chóp tam giác đều S ABC . có SA a = 2 , AB a = 3 . Gọi M là trung điểm SC . Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng (SAB). A. 3 3 4 a . B. 3 21 14 a . C. 3 21 7 a . D. 3 3 2 a . ---------- HẾT ---------- made cautron dapan 132 1 D 132 2 D 132 3 C 132 4 D 132 5 B 132 6 D 132 7 A 132 8 A 132 9 C 132 10 B 132 11 A 132 12 D 132 13 A 132 14 B 132 15 D 132 16 A 132 17 A 132 18 B 132 19 A 132 20 C 132 21 D 132 22 A 132 23 A 132 24 D 132 25 B