Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 chương 1 năm 2018 – 2019 Đề 9ĐỀ 8 I.TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Câu 1: Cho tứ giác ABCD. Số các vecto khác  0 có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của tứ giác bằng: A. 12 B. 6 C. 8 D. 4 Câu 2: Cho ABC đều có cạnh bằng a.    BA BC là: A. a 2 B. 2 a C. a D. 3 2 a Câu 3: Cho ABC có trọng tâm G, D là trung điểm của BC. Chọn câu đúng. A. 2 3 GA AD     B. 1 2 AG GD    C. GA GD  2   D. 1 2 GA GD     Câu 4: Cho ba điểm phân biệt A, B, C. Đẳng thức nào sao đây đúng? A.      AB AC BC B.      CA BA BC C.      AB BC CA D.      BA BC CA Câu 5: Cho hai điểm phân biệt A, B. Điều kiện để I là trung điểm của AB là: A. IA IB  B.    AI BI C.    IA IB D.      AI BI 0 Câu 6: Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sao đây đúng? A.      AC BD CD 2 B.      AC BD BC 2 C.      AC BC AB D.      AC AD CD Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy cho A B 2; 3 , 4;7    .Toạ độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là: A. I 3;2 B. I 6;4 C. I 2;10 D. I   2; 10 Câu 8: Trong mặt phẳng Oxy cho A B 5;2 , 10;8    .Toạ độ  AB là: A. 15;5 2       B.   5; 6 C.   6; 5 D. 5;6 Câu 9: Cho           a b 1;2 , 5; 7 . Toạ độ của vecto    2a b là: A. 7;11 B.   7; 11 C. 6;9 D. 4; 5  Câu 10: Cho          a b x 5;0 , 4; . Hai vecto  a và  b cùng phương nếu số x là: A. 0 B. 5 C. 4 D. 4 5  II.TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) Câu 1 (2 điểm):Trong mặt phẳng 0xy cho A B C     1;3 , 2; 4 , 5; 1     . a.Tìm toạ độ của điểm D sao cho B là trọng tâm của ACD . b.Tìm toạ độ điểm M sao cho      CM AB AC 2 3 . Câu 2 (2 điểm):Cho 6 điểm A B C D E F , , , , , .Chứng minh rằng: Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG VECTO Số điện thoại : 0946798489 Trang -16-            AD BE CF AE BF CD Câu 3 (1 điểm): Cho ABC với M N P , , lần lượt được xác định bởi:            MB MC NA CN PA PB 3 , 3 , 0 a.Phân tích  PM theo  AB và  AC. b.Chứng minh ba điểm M N P , , thẳng hàng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Nhận xét