ĐỀ 2: I. Trắc nghiệm: Câu 1: Mệnh đề nào sau đây đúng: A. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng phương. B. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác 0  thì cùng phương. C. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng hướng. D. Hai vectơ ngược hướng với một vectơ thứ ba thì cùng hướng. Câu 2: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho a  (2,1)  , b   (3; 4)  , c  ( 7;2)  . Tọa độ x  sao cho x a b c        là: A. 8; 7 .   B.   8; 7 . C. 7;8 . D. 7;8 . Câu 3: Cho tam giác ABC, có AM là trung tuyến. I là trung điểm của AM. Ta có: A. 2 0 IA IB IC        . B. IA IB IC    0     C. 2 4 IA IB IC IA        D.        IA IB IC IM2 Câu 4: Cho a x b c x      ;2 , 5;1 , ;7         . Vec tơ c a b   2 3    nếu: A. x  3. B. x  15. C. x 15. D. x  5. Câu 5: Cho tam giác ABC có trọng tâm là gốc tọa độ O , hai đỉnh A và B có tọa độ là A2;2; B3;5. Tọa độ của đỉnh C là: A. 1;7 . B.   1; 7 . C.   3; 5 . D. 2; 2 .   Câu 6: Cho hình bình hành ABCD tâm O. Khi đó: A. OB OA  .   B. OC OA  .   C. OB DO  .   D. BO DO  .   Câu 7: Cho hình bình hành ABCD tâm O . Khẳng định nào sau đây sai? A. BD BA BC   .    B. OA OC OD OB    .     C. OC OB OD OA    .     D. OA OB OD OC    .     Câu 8: Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây đúng? A. AC AD CD   .    B. AC BD CD   2 .    C. AC BC AB   .    D. AC BD BC   2 .    Câu 9: Cho tam giác ABC, I là trung điểm BC, trọng tâm là G. Phát biểu nào là đúng A. AB  + IC  =  AI. B. IB  +IC  = 0. C. GA  = 2  GI. D. GB + GC = 2GI. Câu 10: Khẳng định nào trong các khẳng định sau là đúng? A. Hai vec tơ u  4;2  và v  8;3  cùng phương. B. Hai vec tơ a   5;0  và b   4;0  cùng hướng. C. Hai vec tơ a  6;3  và b  2;1  ngược hướng. D. Vec tơ c  7;3  là vec tơ đối của d   7;3  . II. Tự luận: Câu 11: Cho ABC với trọng tâm G . K I, được xác định bởi:         4 2 ; 5 3 KB BA ID DA ( D là trung điểm BC) a. Chứng minh: AM BM BC NC AN          ( M N, tùy ý). Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG VECTO Số điện thoại : 0946798489 Trang -4- b. Phân tích CI  theo 2 vectơ AC  và BC  . c. Chứng minh: I C K , , thẳng hàng. Câu 12: Trong mặt phẳng Oxy. Cho A B C (2; 4), ( 1;3), (4; 1)   a. Tìm tọa độ điểm E sao cho tứ giác EACB là hình bình hành. b. Tìm tọa độ điểm M sao cho:      10 16 7 . MB MA MC Đáp án trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B A A C B C C D A B