Dai 6 c1 b10 Số nguyên tố - hợp số - Phân tích ra thừa số nguyên tố

 
Nhận xét