Đại 8 Chương 1 bài 3 Hằng đẳng thức

 


3a. Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ:  

3b. Hằng đẳng thức mở rộng bậc 2:  

3c. Hằng đẳng thức mở rộng bậc 2:  
Nhận xét