1. Vẽ hình chữ nhật
<canvas id="myCanvas" width="200" height="100" style="border:1px solid #c3c3c3;">
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ canvas.
</canvas>

<script>
  var c = document.getElementById("myCanvas");
  var ctx = c.getContext("2d");
  ctx.fillStyle = "#FF0000";
  ctx.fillRect(10,10,150,75);
</script>


2. Tạo thẻ canvas rồi mới vẽ HCN

<div id="div_game"></div>

<script>

startGame()

function startGame() {
    // khai báo thẻ canvas
    var canvas= document.createElement("canvas");
    canvas.width = 480;
    canvas.height = 270;

    // khai báo context
    context = canvas.getContext("2d");
    context.fillStyle = "red";

    // vẽ hình chũ nhât (x,y,width, height)
    context.fillRect(30, 30, 10, 120);

    var div_game = document.getElementById("div_game");
    div_game.appendChild(canvas);
}</script>