Đề 32. Hình học - Chương 1 Bài 1 (2,0 điểm): Không dùng bảng và máy tính: a) Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau đây theo thứ tự tăng dần: sin650 , cos150 , cos770 , sin320 , cos480 b) Tính: 0 2 0 0 2 0 0 0 tan 28 A 3sin 43 tan 38 3cos 47 cot52 cot 62      Bài 2 (1,5 điểm): Giải tam giác ABC vuông tại A. Biết AB = 10cm và  0 B 60  (độ dài làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). Bài 3 (6,5 điểm): Cho ABC vuông tại A có đường cao AH. Gọi I, K lần lượt là hình chiếu của H lên AB, AC. a) Cho biết AB = 15cm, BC = 25cm. Tính HB, HA, HC. b) Chứng minh: 2 IK HB.HC  c) Chứng minh: 2 HC sin B BC  d) Chứng minh: sin 2C 2sin C.cosC