Bài 1: 
Thế nào là khoa học tự nhiên ? 
   -Khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu về các sự vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên, những ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống con người và môi trường.

Nêu vai trò của Khoa học tự nhiên trong cuộc sống ?
   - Hoạt động nghiên cứu khoa học.
   - Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.
   - Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất và kinh doanh.
   - Chăm sóc sức khỏe con người.
   - Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Ví dụ 
Bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của con người
   Nghiên cứu thuốc chữa bệnh ung thư cho con người

Cung cấp thông tin và nâng cao hiểu biết của con người
   Điều tra về sự đa dạng của nấm

Mở rộng sản xuất và phát triển kinh tế
   Lai tạo giống lúa mới cho hiệu suất cao

Bảo vệ môi trường
   Nghiên cứu cách xử lý rác thải ra môi trường

Cung cấp thông tin và nâng cao hiểu biết của con người
   Tìm hiểu quá trình hình thành và hoạt động của bão