Bài 1: 
Thế nào là khoa học tự nhiên ? 
   -Khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu về các sự vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên, những ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống con người và môi trường.

Nêu vai trò của Khoa học tự nhiên trong cuộc sống ?
   - Hoạt động nghiên cứu khoa học.
   - Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.
   - Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất và kinh doanh.
   - Chăm sóc sức khỏe con người.
   - Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Ví dụ 

 - Hoạt động nghiên cứu khoa học.               

Nghiên cứu thuốc chữa bệnh ung thư cho con người

Nghiên cứu con người để vẽ sơ đồ các cơ quan trong cơ thể

   - Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.             

Điều tra về sự đa dạng của nấm        

Tìm hiểu quá trình hình thành và hoạt động của bão

Nghiên cuu thành phần trong nước thải để giúp con người ý thức bảo về nguồn nước

   - Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất và kinh doanh.    

Lai tạo giống lúa mới cho hiệu suất cao

Nghiên cứu giống cà chua cho nhiều quả, năng suất cao

   - Chăm sóc sức khỏe con người.

            Nghiên cứu virus gây bệnh sốt rét giúp sản xuất vacxin chống bệnh sốt rét ở người

 

   - Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.         

Nghiên cứu cách xử lý rác thải ra môi trường

Nghiên cứu hiệu ứng nhà kính đến cuộc sống con người và đưa ra giải pháp